UA

UA

Зубар Володимир

Основна інформація

У своїй діяльності Володимир Зубар об'єднує бізнес-орієнтований підхід, глибокі академічні знання і значний досвід, пропонуючи клієнтам унікальні рішення. 
Володимир Зубар має досвід представництва ключових гравців морської інфраструктури України, агросектора, ринку нерухомості та інших сфер економіки, супроводжує знакові інвестиційні проєкти і складні транзакції з міжнародним елементом, а також розробляє стратегію судового захисту українських і зарубіжних компаній. 
У сферу його компетенції також входить правова допомога приватним клієнтам в податкових, сімейних, спадкових питаннях і на всіх стадіях кримінального провадження щодо економічних злочинів.Володимир Зубар займається юридичною практикою з 1993 року, а з 2004 року є керуючим партнером Юрлайн.
Кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія».
Володимир Зубар представляв інтереси українських і закордонних клієнтів в Латвії, Австрії, Швейцарії, Ліхтенштейні, Англії, США та ін.

Визнання

Починаючи з 2016 року, Володимир Зубар щорічно рекомендований міжнародним рейтингом The Legal 500: Europe, Middle East and Africa Guide в практиках: «Комерційне, корпоративне право та M&A» і «Вирішення судових спорів». Клієнти кажуть, що пан Зубар «завжди пропонує відмінні стратегічні рішення». 
Довідником «Ukrainian Law Firms: A Handbook for Foreign Clients» Володимир Зубар рекомендований в практиці «Вирішення судових спорів», а також в галузях портової інфраструктури, морського і транспортного права.
За версією рейтингу "Вибір клієнта 2019" та "Вибір клієнта 2020" від видавництва «Юридична газета», адвокат Зубар Володимир Михайлович рекомендований серед лідерів в практиці "Морське право". 

У рейтингу Юридичної газети "Вибір клієнта. ТОП 100 найкращих юристів України" Володимир Михайлович визнаний одним з кращих юристів України в практиці Транспортного права, а також Морського права
.

Освіта

Юридичний інститут Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова (1997)
Історичний факультет Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова (1998)
Присвоєно науковий ступінь кандидата юридичних наук, спеціальність «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» (2002)
Інститут інтелектуальної власності і права (2005)
Школа американського права від Chicago-Kent College of Law (2018)

Членство у професійних організаціях

Одеська обласна колегія адвокатів (1998)
Асоціація юристів України (2004)
Рада відділення Асоціації юристів України в Одеській області (2005)
Асоціація цивілістів України (2011)
Національна асоціація адвокатів України (2012)
Рада адвокатів Одеської області (2012)
International Bar Association (2013)

Публічні виступи

Предмет доказування за позовами про цивільну конфіскацію - Інтенсив «Проблеми доказування» у рамках Школи кримінальної практики Legal High School (Київ, 20 листопада 2020 року)  ON-LAW МАРАФОН: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИПУСК - в рамках Legal High School (15 травня 2020 року) Проблемні питання регулювання юридичних осіб за Цивільним кодексом України - Всеукраїнська науково-практична конференція «Рекодифікація цивільного законодавства і системи права України у контексті євроінтеграційних процесів» (Одеса, 8-9 листопада 2019 року) Критерії поділу юридичних осіб публічного та приватного права - Міжнародна науково-практична конференція Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті (Матвєєвські цивілістичні читання), (Київ, 8 листопада, 2016 рік)  Проблемні питання розвитку законодавства України про юридичні особи - Міжнародна науково-практична конференція: Корпоративне право України та інших європейських країн: порівняльно-правова характеристика (Івано-Франківськ, 26-27 вересня 2014 року) Про місце юридичних осіб публічного права у системі суб’єктів цивільного права - Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права (присвяченої Є. В. Васьковського), (Одесса, 20 -21 травня 2016 рік)

Публікації

Зубар В.М. є співавтором науково – консультативних висновків для Конституційного суду України, Верховного суду України, Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України. Він є автором значної кількості статей, підручників, монографічних робіт, коментарів до законодавства, серед яких:

Mysiak, P., Zubar, V., & Pestruiev, D. (2020). Conducting Other People’s Affairs Without a Power of Attorney in a Pandemic: Poland and Ukraine. Ius Humani. Law Journal, 9(2), 87-110. Nekit K., Tokareva V., Zubar V. (2020). Artificial intelligence as a potential subject of property and intellectual property relations. Ius Humani. Law Journal, 9 (1), 231-250. Вступ до приватного права: навчальний посібник / авт.кол.[Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, І.В. Давидова, В.М. Зубар та ін.]; голов. ред. Є.О. Харитонов; НУ ОЮА. – Одеса: Юридична література, 2018. – 240с. Страхове право: навч.-метод.посібн.; авт.кол. [Харитонов Є.О., Адамова О.С., Зубар В.М. та ін.]; за ред. Є.О. Харитонова // Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2018. - 94с. Цивільний кодекс для Східної Галіції 1797 р. Codex civils pro Galicia Orientali anni MDCCXCVΙΙ: 2-ге вид., доопр./ пер. з лат. А. Гужви; за ред. О. Кутателадзе, В. Зубара. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 660 с. Памяти Учителя: к 90-летию со дня рождения Ю. С. Червоного: [Биография. Труды Ю. С. Червоного. Статьи и воспоминания о нем] / сост. и отв. ред.: И. С. К анзафарова, В. М. Зубарь; – Одесса: Астропринт, 2017. – 324 с.: ил.  Євген Володимирович Васьковський: правознавець, літератор, критик: збірник матеріалів до 150-річчя від дня народження / Одес. нац. наук. б-ка; упоряд.: Н.О. Яцун, І. О. Бірюкова; наук. ред. В.М. Зубар; відп. ред. О. Ф. Ботушанська; рецензенти: Є. О. Харитонов, Т. В. Добко; ред.: Н. Г. Майданюк, І. С. Шелестович. – Одеса: Бондаренко М. О., 2017. – 588 с.: іл. – (Серія «Одеса в іменах і документах»). Система современного римского права: В 8 т. Т. ΙV / Пер. с нем. Г. Жигулина; Под ред. О. Куталеладзе, В. Зубаря. – М.: Статут, 2016. – 480 с. Цивільне законодавство України: навчальний посібник / авт.: Є. О. Харитонов, Т. С. Ківалова, Зубарь В.М. [та інші]; за ред. д. ю. н., Є. О. Харитонова, К. Г. Некіт. – Одеса: Юридична література, 2013. – 392 с. Система современного римского права: В 8 т. Т. ΙΙΙ / Пер. с нем. Г. Жигулина; Под ред. О. Куталеладзе, В. Зубаря. – М.: Статут, 2013. – 517 с. Система современного римского права: В 8 т. Т. ΙΙ / Пер. с нем. Г. Жигулина; Под ред. О. Куталеладзе, В. Зубаря. – М.: Статут; Одесса: Центр исследования права им. Савиньи, 2012. – 537 с. Науково-практичний коментар закону України «Про захист прав споживачів»: наукове видання: станом на 05.09.2011 р. / [Антуха Г.Г., Афанасьєв Д.І., Зубар В.М. та ін.]. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2011. – 388 с. Система современного римского права. Т. I / под ред. О. Кутателадзе, В. Зубаря; пер. с нем. Г. Жигулина. – М.: Статут, 2011. – 510 с. Цивільний процесуальний кодекс України. Станом на 22.06.2010: Наук.-практ. коментар / [Андронов І.В., Голубєва Н.Ю., Гуревський В.К. та ін.]; за ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 648 с. Цивільне право України (традиції та новації): монографія / [Ківалов С.В., Харитонов Є.О., Дудченко В.В. та ін.]; за заг. ред. Є.О. Харитонова, Т.С. Ківалової, О.І. Харитонової; наук. ред. Н.Ю. Голубєва. – О.: Фенікс, 2010. – 700 с. Гражданский кодекс Украины: Научно-практический комментарий / [Е.О. Харитонов, И.Н. Кучеренко, Е.И. Харитонова и др.]; под ред. д-ра юрид. наук, проф. Е.О. Харитонова; канд. юрид. наук, доц. Н.Ю. Голубевой. – Изд. Шестое, с изменениями и дополнениями. – Х.: ООО «Одиссей», 2008. – 1280 с. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар: у 2 ч. / [Бабаскін А.Ю., Безклубий І.А., Безсмертна Н.В. та ін.]; за заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 2. – 896 с. Цивільне та сімейне право України: Навчально-практичний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене / [Харитонов Є.О., Калітенко О.М., Зубар В.М. та ін.]; за ред. Є.О. Харитонова, А.І. Дрішлюка. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2003. – 640 с. Римське право (Інституції) / [Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, О.С. Кизлова та ін.]; відп. ред. д-р юрид. наук, проф. Є.О. Харитонов. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2000. – 288 с. Гражданский кодекс Украины (научно-практический комментарий) / [Саниахметова Н.А., Харитонов Е.О., Червоный Ю.С. и др.]; под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. Е.О. Харитонова. – Х.: ООО «Одиссей», 1999. – 848 с. Гражданское и семейное право Украины: Учеб.-практ. справочник / [Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А., Харитонова Е.И. и др.]; под ред. д-ра юрид. наук, проф. Е.О. Харитонова. – Х.: ООО «Одиссей», 1999. – 544 с.